Emmen

The municipality of Emmen strives to be climate neutral in 2050. The energy transition is to be organized in a way it will benefit the local economic development. In this way the profits of sustainable energy projects are beneficial for the community of Emmen. In the Dutch context this entails that the residents, in the vicinity of initiatives concerning Solar and Wind energy, can organize to form an energy cooperation. The residents, then acquire collective ownership of a (part of a) Solar or Wind park which they will exploit together.

Councilmember Rene van der Weide: With the establishment of an energy cooperation we profit most of locally produced energy. A welcome development, not just because of importance to the sustainability of Emmen, but it will provide jobs as well and will help to reduce energy costs of our inhabitants.

The contribution of the municipality of Emmen to the COBEN-project, targets the following benefits for the community:

 • personal financial benefits for the members of the local energy cooperations;
 • Realising the possibility for households with little financial resources to join the sustainable energy projects;
 • Increase of the share of local produced sustainable energy in Emmen;
 • Generating financial resources for local energy cooperations, so neighbourhoods and communities can invest in the quality of their living environment, or the increase of their share in sustainable energy.
 • Increase of cooperation and social cohesion in neighbourhoods and communities.
 • Increase of the economical dynamics in neighbourhoods and communities.

Structural vision on Solar fields

In 2016 the municipality of Emmen divined its policy concerning large scale Solar fields. Solar fields can only be realized if there is proven public support of the surrounding inhabitants. The energy revenue of the Solar field will be beneficial, directly or indirectly (financial) to the surrounding inhabitants. These targets have been elaborated in regard to the COBEN-project.

The initiators of large scale Solar fields are obligated to offer a part of the project to the cooperations of surrounding inhabitants. The cooperations attain ownership of part of the project and its revenue. The municipality of Emmen supports surrounding inhabitants to organize themselves into cooperations to realize project development and helps them with the exploitation of the projects.

Service desk Lokaal Opgewekt Emmen

To provide guidance in the process of establishing local energy cooperations, the municipality of Emmen introduced the Service desk Lokaal Opgewekt Emmen. From this Service desk, information can be attained concerning participation options of sustainable energy for surrounding inhabitants of sustainable energy projects. Apart from that, the Service desk offers advice about organizational, legal, tax and corporate economic issues a local energy cooperation can encounter. Lastly the Service desk offers help to the local energy cooperations with communication and recruiting members for the cooperations.

Collective Development team

When a local energy cooperation is established, the development of a sustainable energy project must be enabled. This requires expertise in the field of finance, taxes, legislation, permits and energy technology. Also, knowledge of the energy market and experience with negotiations is needed. To prevent that groups of inhabitants have to hire advisers, COBEN started the Collective Development team. In this team the needed expertise is organized. The team is available to local energy cooperations without costs. This too means that the knowledge stays available to the commonality of Emmen. Besides this, the Collective Development team has the task to help setup a business case for local energy cooperations and develop models for financial participation of (groups) of surrounding inhabitants.

Regionalization of the energy market

By using COBEN to contribute to a well-functioning regional energy market, in which supply is adjusted to the demand of locally produced sustainable energy, the municipality of Emmen wants to optimize the revenue for the community. For a city this close to the border with Germany, it is quite practical to organize this together with the German city of Haren (Ems). This means that we would like to organize a joint venture with a accommodating energy company. This energy company has to distribute locally produced energy and return the revenue to the local energy cooperations. Together with the city of Haren (Ems), the city of Emmen wants to start a trial with smart energy meters for households so data of energy supply and demand can be easily exchanged across the border. COBEN will instigate research of the possibilities to organize the energy market regionally (cross-border)

Further information

For questions or further information, please contact Rik Zinnemers of the civil service of Emmen via (+31) 14 0591.

Emmen

De gemeente Emmen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De energietransitie wordt zo vorm gegeven dat deze bijdraagt aan lokale economische ontwikkeling. De opbrengsten van duurzame energieprojecten komen zoveel mogelijk ten gunste van de Emmense samenleving. Dit betekent in de Nederlandse context dat omwonenden van initiatieven voor zonne- en windenergie zich kunnen organiseren in een energiecoöperatie. Op deze manier kunnen omwonenden gezamenlijk eigendom verwerven over een (deel van een) zonne- of windpark en dat ook gezamenlijk exploiteren.

Wethouder Rene van der Weide: “Met het oprichten van een energiecoöperatie profiteren we optimaal van lokaal geproduceerde duurzame energie. Een goede ontwikkeling die niet alleen van belang is voor de verduurzaming van Emmen, maar het levert ook werk op en het draagt bij aan het verlagen van energielasten van onze inwoners.”

De bijdrage van de gemeente Emmen in het COBEN-project richt zich op de volgende voordelen voor de gemeenschap:

 • Individueel financieel voordeel voor leden van lokale energiecoöperaties;
 • Het mogelijk maken van deelname aan duurzame energieprojecten voor huishoudens die beperkte mogelijkheden hebben zelf te investeren;
 • Groei van het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie in Emmen;
 • Het genereren van financiële middelen voor lokale energiecoöperaties zodat wijken en buurten zelf kunnen investeren in de kwaliteit van de woon- en leefomgeving of in de groei van het aandeel duurzame energie;
 • Toename van samenwerking en sociale cohesie in wijken en buurten;
 • Toename van de economische dynamiek in wijken en buurten.

Structuurvisie zonneakkers

In 2016 heeft de gemeente ruimtelijk beleid vastgesteld voor grootschalige zonneakkers. Zonneakkers kunnen in Emmen alleen worden gerealiseerd als er aantoonbaar draagvlak is bij de omwonenden. De energieproductie van de zonneakker komt bovendien direct of indirect (financieel) ten gunste van omwonenden. Deze uitgangspunten zijn in het kader van COBEN nader uitgewerkt.

Initiatiefnemers van grootschalige zonneakkers zijn gehouden een deel van het project aan te bieden aan coöperaties van omwonenden. Deze coöperatie krijgt eigendom over een deel van het project en de opbrengsten daarvan. De gemeente Emmen ondersteunt de omwonenden om zich te organiseren in coöperaties, om projectontwikkeling vorm te geven en bij de exploitatie.

Servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen

Om omwonenden te begeleiden bij het oprichten en het in stand houden van lokale energiecoöperaties heeft de gemeente Emmen het Servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen opgericht. Vanuit het Servicepunt wordt informatie verstrekt over participatiemogelijkheden in duurzame energie aan omwonenden van duurzame energieprojecten. Daarnaast wordt vanuit het Servicepunt advies geboden bij organisatorische, juridische, fiscale en bedrijfseconomische kwesties waar een lokale energiecoöperatie mee te maken krijgt. Tot slot begeleidt het Servicepunt lokale energiecoöperaties bij communicatie en ledenwerving.

Collectief Ontwikkelteam

Als een lokale energiecoöperatie is opgericht moet deze in staat worden gesteld een eigen duurzaam energieproject te ontwikkelen. Hiervoor is expertise nodig op het gebied van financiën en belastingen, vergunningverlening, wet- en regelgeving en energietechniek. Ook is marktkennis nodig en onderhandelingservaring. Om te voorkomen dat groepen omwonenden daarvoor adviseurs moeten inhuren, is vanuit COBEN het Collectief Ontwikkelteam opgericht. Hierin is de benodigde expertise georganiseerd. Deze wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan lokale energiecoöperaties. Bovendien blijft de kennis beschikbaar in de Emmense samenleving. Daarnaast heeft het Collectief Ontwikkelteam tot taak de business case te helpen opstellen voor lokale energiecoöperaties en modellen te ontwikkelen voor financiële participatie van (groepen) omwonenden.

Regionaliseren energiemarkt

Om de opbrengsten voor de gemeenschap te optimaliseren wil de gemeente Emmen vanuit COBEN bijdragen aan een goed werkende regionale energiemarkt, waarin vraag en aanbod van lokaal geproduceerde duurzame energie op elkaar zijn afgestemd. Voor een grensgemeente als Emmen kan dat het beste worden vormgegeven met de Duitse buurgemeente Haren (Ems). Hiervoor willen we in de eerste plaats een joint venture organiseren met een coöperatief energiebedrijf. Dit energiebedrijf moet lokaal geproduceerde energie lokaal leveren en de winst die gemaakt wordt op energielevering teruggeven aan de coöperaties. Daarnaast zal met Stadt Haren (Ems) een proef worden gestart met slimme bemetering van huishoudens zodat gegevens over vraag en aanbod grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld. Vanuit COBEN wordt onderzoek vorm gegeven over de mogelijkheden om de energiemarkt regionaal (grensoverschrijdend) te organiseren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem contact op met Rik Zinnemers van de gemeente Emmen via (+31) 14 0591.